Suomen Venäjänsiniset ry:n äänestys- ja vaalijärjestys

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 26.6.2020

1. Yhdistyksen sääntöjen 9 §:n mukaisissa kokouksissa noudatetaan yhdistyslakia, yhdistyksen sääntöjä ja tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

2. Yhdistyksen kokouksissa äänestykset toimitetaan avoimina, ellei kukaan osallistujista toisin vaadi. Vaalit toimitetaan umpilipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee äänestyksissä kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

3. Mikäli kokouksessa on etäosallistujia, toimitetaan avoin äänestys heidän osaltaan ääni- tai kuvayhteyden kautta tai käytetyn järjestelmän soveltuvalla menetelmällä. Suljettuun lippuäänestykseen käytetään hallituksen päättämää järjestelmää, jonka on turvattava äänestyksen tai vaalin salaisuus. Jos etäosallistujia on vain yksi ja on järjestettävä suljettu lippuäänestys tai vaali, äänestyksen salaisuuden turvaamiseksi joku kokouspaikalla olijoista osallistuu äänestykseen tai vaaliin saman järjestelmän kautta kuin etäosallistuja.

4. Mikäli kokoukseen on ilmoittautunut etäosallistujia, ilmoitetaan heille vähintään 3 päivää ennen kokousta, mitä järjestelmää äänestyksiin ja vaaleihin tullaan käyttämään ja kuinka siihen liitytään. Etäosallistuminen kokouksiin on mahdollista vain reaaliaikaisesti. Kokoukselle voidaan tarvittaessa valita erillinen etäyhteyksiä hoitava tekninen tukihenkilö puheenjohtajan ja sihteerin työn helpottamiseksi. Ääntenlaskijat laskevat sekä kokouspaikalla että etäyhteydellä annetut äänet.

5. Yhteys ilmoittautuneisiin etäosallistujiin luodaan ennen kokouksen avaamista. Ellei yhteyttä johonkin osallistujaan pystytä järjestäjästä riippumattomista syistä luomaan, aloitetaan kokous siitä huolimatta. Osallistumisoikeus todetaan etäyhteyden osalta kuten kokouspaikalla tai varmistamalla jäsenen jäsenrekisteriin merkityn sähköpostin kautta osallistujan henkilöllisyys. Etäosallistujaksi etukäteen ilmoittautuneilla on oikeus myös tulla paikalle kokoukseen.

6. Etäyhteyden kautta osallistuville välitetään kokouspaikalta vähintään ääni sekä kuvat käsittelyssä olevasta kirjallisesta materiaalista. Liikkuvaa kuvaa välitetään järjestäjän ja etäosallistujan laitteiden sen mahdollistaessa. Etäosallistujille varataan mahdollisuus käyttää puheenvuoroja ja tehdä ehdotuksia käytettävän järjestelmän tukemalla tavalla ääniyhteydellä tai myös kirjallisesti (esim. chat, sähköposti).

7. Mikäli etäyhteydessä ilmenee etäosallistumisen estävä tekninen häiriö, keskeytetään kokous sen selvittämisen ajaksi. Ellei yhteyttä saada uudelleen toimimaan järjestäjästä riippuvasta syystä, ei kokousta voida jatkaa. Mikäli syy ei riipu järjestäjästä, kokousta jatketaan normaalisti.